Tháng 2/1979: Hải quân Liên Xô giúp Việt Nam trấn Biển Đông

Tháng 2/1979: Hải quân Liên Xô giúp Việt Nam trấn Biển Đông

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện